Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faithlessly /'feiθlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không trung thành, [một cách] không chung thủy