Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disbelieve /,disbi'li:v/  

 • Động từ
  không tin
  I disbelieve every word you say
  tôi không tin lời nào anh nói cả
  disbelieve in ghosts
  không tin là có ma

  * Các từ tương tự:
  disbeliever