Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disbeliever /'disbi'li:və/  

  • Danh từ
    người không tin, người hoài nghi