Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thành thật, giả dối

    * Các từ tương tự:
    insincerely