Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsure /,ʌn'∫ɔ:[r]/  /,ʌn'∫ʊər/

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  unsure of oneself
  thiếu tự tin
  he's rather unsure of himself
  anh ta hơi thiếu tự tin
  unsure about(of) something
  không biết chắc, phân vân
  I'm unsure of the facts
  tôi không biết chắc các sự kiện
  we were unsure about who was to blame
  chúng tôi phân vân không biết khiển trách ai