Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpredictable /,ʌnpri'diktəbl/  

 • Tính từ
  không thể nói trước được, không thể đoán trước được
  an unpredictable result
  một kết quả không thể đoán trước được
  có tính khí khó đoán lắm, hay thay đổi (người)
  you never know how she'll reactshe's so unpredictable
  anh chẳng bao giờ biết được cô ta sẽ phản ứng như thế nào, tính khí cô ta khó đoán lắm