Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecisive /,indi'saisiv/  

 • Tính từ
  không dứt điểm
  an indecisive answer
  câu trả lời không dứt điểm
  lưỡng lự

  * Các từ tương tự:
  indecisively, indecisiveness