Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconclusive /,iŋkən'klu:siv/  

 • Tính từ
  không đi đến kết luận
  inconclusive discussion
  những cuộc thảo luận không đi đến kết luận

  * Các từ tương tự:
  inconclusively, inconclusiveness