Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

namby-pamby /'næmbi'pæmbi/  

 • Tính từ
  nhạt nhẽo vô duyên; màu mè, điệu bộ
  đa sầu, đa cảm
  Danh từ
  lời nói nhạt nhẽo vô duyên; câu chuyện nhạt nhẽo vô duyên
  người nhạt nhẽo vô duyên; người màu mè, điệu bộ
  văn uỷ mị, văn đa sầu đa cảm
  a write of namby-pamby
  nhà viết văn uỷ mị, nhà viết văn toàn viết những chuyện đa sầu đa cảm
  người đa sầu, đa cảm

  * Các từ tương tự:
  namby-pambyism