Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambivalent /ɒm'bivələnt/  

  • Tính từ
    đôi chiều
    một thái độ đôi chiều đối với các xí nghiệp tư nhân

    * Các từ tương tự:
    ambivalently