Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambivalently /ɒm'bivələntli/  

  • Phó từ
    [một cách] đôi chiều