Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecisiveness /indi'saisivnis/  

  • Danh từ
    tính do dự, tính lưỡng lự, tính không quả quyết, tính không dứt khoát, tính không quyết định
    tính lờ mờ, tính không r