Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecisively /,indi'saisivli/  

  • Phó từ
    [một cách] không dứt điểm
    [một cách] lưỡng lự