Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wishy-washy /'wi∫iwɒ∫i/  /'wi∫iwɔ:∫i/

 • Tính từ
  (thường xấu)
  nhạt (rượu, cà phê…)
  wishy-washy tea
  chè nhạt
  không kiên quyết
  [có] mục tiêu không rõ, [có] nguyên tắc không rõ ràng
  wishy-washy ideas
  ý tưởng không rõ ràng
  he is a wishy-washy liberal
  anh ta là một người có lập trường không rõ ràng