Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhạt nhẽo, vô vị
  vapid comments
  những lời bàn nhạt nhẽo

  * Các từ tương tự:
  vapidity, vapidly, vapidness