Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chảy (ở dạng lỏng hơn thường lệ)
  runny butter
  bơ chảy
  chảy nước ra (mũi, mắt)
  she wiped the baby's runny nose
  chị ta lau nước mũi [chảy ra] cho đứa bé