Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flavourless /'fleivəlis/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ flavorless)
    không có mùi vị