Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fluctuate /'flʌkt∫ʊeit/  

  • Động từ
    dao động
    giá dao động giữa 5 và 6 bảng
    ý kiến dao động