Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undulate /'ʌndjuleit/  /,ʌndʒʊleit/

  • Động từ
    lượn sóng, nhấp nhô
    một cánh đồng lúa mì nhấp nhô như sóng lượn trong làn gió nhẹ