Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  a moot point (question)
  điểm (vấn đề) chưa rõ ràng
  một điểm chưa rõ ràng là đàn ông hay đàn bà lái xe tốt hơn
  Động từ
  đưa ra để thảo luận
  vấn đề đã được đưa ra thảo luận lần đầu tiên cách đây nhiều năm