Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không ổn định, rối loạn
  tình hình thị trường chứng khoán không ổn định
  an unsettled stomach
  dạ dạy bị rối loạn
  hay thay đổi; chưa định
  unsettled weather
  thời tiết hay thay đổi
  our future plans are still unsettled
  kế hoạch tương lai của chúng tôi hãy còn chưa định
  còn phải bàn cãi thêm (cuộc thảo luận…)
  chưa chi trả (hóa đơn…)