Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bồn chồn, ngồi đứng không yên
  một giờ nữa đi qua và quần chúng thêm bồn chồn
  bất kham (ngựa)

  * Các từ tương tự:
  restively, restiveness