Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protean /'prəʊtiən/  /prəʊ'ti:ən/

  • Tính từ
    hay thay đổi; thay đổi một cách nhanh chóng dễ dàng