Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị làm suy nhược
    mất can đảm, mất nhuệ khí
    (từ cổ,nghĩa cổ) mất bình tĩnh, tức tối