Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  luôn luôn động đậy, không yên
  không nghỉ, không ngừng
  restless waves
  những đợt sóng không ngừng
  bồn chồn
  they grew restless with the long wait
  chờ lâu họ thêm bồn chồn
  thao thức, không ngủ
  restless night
  một đêm thao thức

  * Các từ tương tự:
  restlessly, restlessness