Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay thay đổi, hay biến đổi
    khác nhau

    * Các từ tương tự:
    varyingly