Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reorganize /ri:'ɔ:gənaiz/  

  • Động từ
    tổ chức lại; cải tổ