Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xoay chiều, đổi hướng
  gió xoay chiều
  gió đổi sang hướng Bắc
  xoay, chuyển
  cuộc thảo luận xoay từ tôn giáo sang lĩnh vực chính trị

  * Các từ tương tự:
  veering