Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tạo lại hình dáng, làm lại hình dáng; phục hồi hình dạng