Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unorganized /'ʌn'ɔ:gənaizd/  

  • Tính từ
    không có tổ chức, vô tổ chức