Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bừa bãi, lộn xộn

    * Các từ tương tự:
    disorderly house