Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disorderly house /dis'ɔ:dəli'haʊs/  

  • nhà chứa; sòng bạc