Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disarrange /,disə'reindʒ/  

 • Động từ
  làm lộn xộn, xáo trộn
  disarrange somebody's papers
  làm xáo trộn giấy tờ của ai
  làm đảo lộn
  cô ta ra đi bất thình lình đã làm đảo lộn kế họach của tôi

  * Các từ tương tự:
  disarrangement