Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disarrangement /,disə'reindʒmənt/  

  • Danh từ
    làm lộn xộn, sự xáo trộn
    sự làm đảo lộn