Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  làm ồn, ồn ào, om sòm, ầm ĩ
  noisy children
  những đứa trẻ hay làm ồn
  a noisy class-room
  một lớp học ồn ào