Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

higgledy-piggledy /higldi'pigldi/  

  • Tính từ, Phó từ
    lung tung, bừa bãi
    files were scattered all higgledy-piggledy about the office
    hồ sơ giấy tờ để bừa bãi khắp phòng