Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngang ngược, ngỗ nghịch
    an unruly behaviour
    cách ứng xử ngang ngược