Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncontrolled /'ʌnkən'trould/  

  • Tính từ
    không bị kiềm chế, không có gì ngăn cản, mặc sức

    * Các từ tương tự:
    uncontrolledness