Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lan tràn, hoành hành (bệnh, tội ác…)
  cholera was rampant in the district
  bệnh tả hoành hành trong vùng
  a city of rampant violence
  một thành phố bạo lực lan tràn
  um tùm; rậm rạp (cây cối)
  chồm đứng lên (sư tử trên huy hiệu…)
  lions rampant
  sư tử chồm đứng lên

  * Các từ tương tự:
  rampantly