Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everywhere /'evriweə[r]/  /'evrihweər/

  • Phó từ
    ở mọi nơi, khắp nơi
    I've looked everywhere
    tôi đã nhìn khắp nơi