Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  khắp, suốt
  throughout his life
  suốt đời anh ta
  throughout the world
  khắp thế giới
  Phó từ
  khắp, suốt
  I watched the film and cried throughout
  tôi xem cuốn phim đó và khóc suốt [từ đầu đến cuối]