Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

during /'djʊəriη/  /'dʊəriη/

 • Giới từ
  trong thời gian, trong lúc
  we go swimming every day during the summer
  trong thời gian mùa hè, ngày nào chúng tôi cũng đi bơi
  trong suốt thời gian họ là hàng xóm, họ gặp nhau chỉ có hai lần
  chồng bà ta được đưa vào bệnh viện trong lúc đang đêm
  the phone rang during the meal
  trong lúc đang ăn thì điện thoại reo