Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predominant /pri'dɒminənt/  

 • Tính từ
  trội hơn; chiếm ưu thế
  which country is the predominant member of the alliance?
  nước nào là nước chiếm ưu thế trong liên minh?
  nổi bật
  her predominant characteristic is honesty
  đặc điểm nổi bật của cô ta là tính trung thực

  * Các từ tương tự:
  predominantly