Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có hiểu quả, đích đáng, như trời giáng
  a telling argument
  lý lẽ đích đáng
  a telling blow
  một đòn như trời giáng

  * Các từ tương tự:
  telling-off, tellingly