Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] có hiểu quả, [một cách] đích đáng