Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  nặng, nặng nề
  quan trọng và nghiêm túc
  weighty matters
  những vấn đề quan trọng và nghiêm túc