Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    béo phì
    các bệnh nhân béo phì được khuyên nên thay đổi chế độ ăn của họ

    * Các từ tương tự:
    obeseness