Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consequential /,kɒnsikwən∫l/  

 • Tính từ
  như là hậu quả của, kèm theo
  she was injured and suffer a consequential loss of earnings
  cô ta bị thương và kéo theo là thiệt thòi về thu nhập
  (nghĩa xấu) hợm hĩnh

  * Các từ tương tự:
  consequentiality, consequentially