Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    tự đắc, kiêu căng
    do đó, do vậy