Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mạnh, mạnh mẽ
  a powerful blow
  cú đấm mạnh
  a powerful machine
  cỗ máy mạnh
  a powerful image
  hình ảnh mạnh
  a powerful remedy
  phương thuốc mạnh
  a man with a powerful physique
  một người cơ thể mạnh mẽ
  a powerful enemy
  kẻ địch mạnh

  * Các từ tương tự:
  powerfully, powerfulness